м. Радивилів, 35500 Рівненська область, вул. І. Франка, 11

тел(факс) +38(03633)43328 raduv@ukr.net

СТАТУТ комунального некомерційного підприємства «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської рай

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Радивилівської

районної ради

18 червня 2019 року №483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

  «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради

Рівненської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 рік

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних» i є документом, який регламентує діяльність комунального некомерційного підприємства «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області (надалі-Підприємство).

1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним, неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в тому числі паліативної допомоги та медичної реабілітації будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. Здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

1.3. Комунальне некомерційне підприємство «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області створене за рішенням Радивилівської районної ради Рівненської області від 04 березня 2019 року №446, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом реорганізації (перетворення) комунальної установи «Радивилівська районна лікарня» в комунальне некомерційне підприємство «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області та створене на базі майна спільної власності територіальних громад Радивилівського району Рівненської області.

1.4. Засновником  (Власником) є територіальні громади Радивилівського району в особі Радивилівської районної ради Рівненської області                (далі – Засновник).

1.5. Підприємство є юридичною особою публічного права,   підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Засновнику та Радивилівській районній державній адміністрації в межах делегованих повноважень.

1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

1.7. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Радивилівської  районної ради Рівненської області, наказами Департаменту охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування Підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області.

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «Радивилівська РЛ».

2.2.3 Місцезнаходження Підприємства: вул. Садова, 4, м. Радивилів, Рівненська область, 35500.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

 

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Радивилівського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, та забезпечення його лікарськими засобами та медичними виробами відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1) медична практика з надання вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;

2) забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання вторинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3) консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

4) направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

5) участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

6) участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

7) участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

8) участь у визначенні проблемних питань надання вторинної медичної допомоги у Радивилівському районі та шляхів їх вирішення;

9) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги Радивилівського району;

10) моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

11) забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

12) зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

13) залучення медичних працівників для надання вторинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

14) закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

15) надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

16) надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

17) видача, отримання і зберігання листів непрацездатності;

18) інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю територіальних громад Радивилівського району Рівненської області на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням та реквізитами, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність, затверджує штатний розпис, укладає колективний договір.

4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.10. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.11. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.10 Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для фінансування видатків на утримання такого неприбуткового Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

 

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника.

Підприємство не має права передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника про утворення комунального Підприємства.

5.3.2. Кошти державного та місцевих бюджетів (районного, сільських, селищних, міських, обласного бюджетів, об’єднаних територіальних громад району).

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду ( зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кредити банків;

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.8. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізацію мети, предмета та напрямів діяльності Підприємства.

5.6. Статутний капітал Підприємства становить 20 615 223 гривень (двадцять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч двісті двадцять три гривні) 00 копійок Статутний капітал Підприємства дорівнює залишковій балансовій вартості майна, що передається за передавальним актом Комунальною установою «Радивилівська районна лікарня» Комунальному некомерційному підприємству Радивилівська районна лікарня» Радивилівської районної ради Рівненської області.

5.7. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.8. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

5.9. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, податкову, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.10. Власні надходження Підприємство використовує відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.

6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.

6.1.9. Створювати структурні підрозділи (філії) Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Засновником.

6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність, відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Радивилівському районі Рівненської області.

6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 

7.1. Управління Підприємством здійснює Радивилівська районна рада Рівненської області (Засновник) та Радивилівська райдержадміністрація в межах повноважень делегованих їй Засновником.

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Генеральний директор (далі - Керівник), який призначається на посаду Засновником (уповноваженим ним органом) відповідно до діючого законодавства, на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України та відповідає Єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Засновник:

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.3.2. Затверджує статут Підприємства.

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.3.4. Укладає і розриває контракт з Керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

 

7.3.6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого Керівником Підприємства.

7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад Радивилівського району Рівненської області, закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління;

7.3.8. Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади Керівника підприємства, укладає і розриває контракт з Керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням.

7.3.9. Тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення Керівника Підприємства за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків Керівника Підприємства на особу з числа штатних працівників закладу.

7.3.10. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.4. Керівник Підприємства:

7.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.4.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів, медичної допомоги.

7.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад Радивилівського району Рівненської області і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.4.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.4.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

7.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

7.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.4.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.4.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

1) положення про преміювання працівників Підприємства;

2) порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

3) порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.4.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.4.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і керівником Підприємства.

7.5. Керівник Підприємства та його головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.6. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Керівника (заступник генерального директора) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками або відповідно до розпорядження голови Радивилівської районної ради Рівненської області.

7.7. З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права членів територіальної громади Радивилівського району Рівненської області на участь в управлінні об’єктами комунальної власності на Підприємстві  може створюватися Спостережна рада, яка є ініціативним і дорадчим органом Засновника та дорадчим органом керівника Підприємства. Порядок створення, склад та строк повноважень такої ради визначається за рішенням Засновника.

7.7.1. Уразі створення Спостережної ради її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від основної роботи чи заняття.

7.8. Місцевий (районний) орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Керівником Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Керівник Підприємства.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Керівник визначає та затверджує на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, Спостережну раду, інші органи, які діють у трудовому колективі, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства України. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах (конференціях) трудового колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, в результаті виконання державних і місцевих програм, за рахунок державних субвенцій, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

9.8. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.9 Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку.  

9.10. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, Колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА

ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА

 

10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом проведення експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам, доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров'я та діючому законодавству.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі реорганізації Підприємства (злиття, приєднання поділу, перетворення) уся сукупність його прав та обов’язків переходять до його правонаступників.  У разі ліквідації підприємства усі активи підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду діяльності або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або в іншому порядку, визначеному чинним законодавством.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію, Засновнику та іншим органам, у порядку визначеному чинним законодавством. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України. Одночасно Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості підприємства.

11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджує Засновник Підприємства у порядку, встановленому законодавством України.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

 

 

 

 

 

 

Голова ради                                                                                     В. Кондик

 

 

 

 

грудень 2020
пнвтсрчтптсбнд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031